ގްލޯބަލް އެކްސް ލޮޖިސްޓިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އޯޝަނިއާ ސީފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1949/Cv-C/2017Thaaval