ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 2874 / މާލެ، ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙަސަން ގެފަރާތުން ގ.ސިކަންދަރުހިޔާ/މާލެ، މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2120/Cv-C/2017Thaaval