އެންޓިފަޔަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2897/Cv-C/2017Thaaval