އެން.އެމް.ޑީ ކާޕެންޓްރީ، ނ.ހޮޅުދޫ/ސައިމާގެ، އަޙްމަދު ހަމީދު ގެފަރާތުން އދ.މާމިގިލި/ގެލެކްސީ، އަޙްމަދު ފަޔާޟްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

3411/Cv-C/2017Thaaval