މޮރިޝަސް ކޮމާރޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ވ.ތިނަދޫ/ނަޔާ، އިބްރާހީމް ނާޡިމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

3525/Cv-C/2017Thaaval