ޏ.ފުވައްމުލައް/ދޫޑިގަން. ނިއާ، ނިޒާރު އަޙްމަދު ގެފަރާތުން ރ.އިނގުރައިދޫ/ބޮޑުކާށިގެ، މުޙައްމަދު ޙުސައިންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

3171/Cv-C/2017Thaaval