ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ކ.މާފުށި/ރޯޝަނީވިލާ، މުޙައްމަދު ނިމާލުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

462/Cv-C/2018Thaaval