ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގެފަރާތުން ގާކޮށި ކިޔާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު އއ-184 ބ/505 އޭ-ގާކޮށި ފްލެޓް މ.ރޯޝަނީމަންޒިލް/މާލެ، ފާޠިމަތު ރަޝީދާ އަށް ވިއްކުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

356/Cv-C/2018Thaaval