ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގެފަރާތުން ގާކޮށި ކިޔާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު އއ-184 ބ/309 އޭ-ގާކޮށި ފްލެޓް ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 051/މާލެ، އަޙްމަދު ސިނާން އަށް ވިއްކުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

357/Cv-C/2018Thaaval