ގ.ފުންފަޅު އެވެކިޔާ އަމިއްލަ/ބަންޑާރަ ގޯތީގައި ހިމެނޭ 1388 އަކަފޫޓުގެ ބިމާއި، ޖެހިގެން ދެކުނަށް އޮތް 347.88 އަކަފޫޓުގެ ބިމާއި، މިގޯއްޗަށް ވަދެނިކުތުމަށް ނަގާފައިވާ ގޯޅީގެ 264.332 އަކަފޫޓުގެ ބިން އެއްކޮށް، އެއްގޯއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

1484/Cv-C/2018Thaaval