މ. މިރިޔާސްގެ / އިބްރާހީމް ޝަޢުފު ގެ ފަރާތުން ދަފްތަރު ނަންބަރު 3167 ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޔޫސުފް ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

3606/Cv-C/2017Thaaval