ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ގ.ހަތިފުށި/މާލެ، މުޙައްމަދު އާޒަރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1014/Cv-C/2018Thaaval