މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހއ.ބާރަށް/ޑައިމަންޑްވެލި، މުޙައްމަދު ނިޝާމް އާއި، ލ.ދަނބިދޫ/ރޯޒީމަންޒިލް، ޔޫސުފް މޫސާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1410/Cv-C/2018Thaaval