ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ސ.ހިތަދޫ/ސޯސަންގެ، އަޙްމަދު ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

3051/Cv-C/2017Thaaval