މ. ޝުއައިބުއާބާދު އެވެކިޔާ ބަންޑާރަގޯތީގެ ބިން ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދި މ. ޝުއައިބުއާބާދު ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ އިބްރާހީމް ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

1060/Cv-C/2018Thaaval