ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ ޙުކުމްތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން އެޓޯލް އިންވެސްޓްމެންޓް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1268/Cv-C/2017Thaaval

އިންޓުއަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މަލްބީވެން ޓްރެވަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

995/Cv-C/2017Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ސ.ހުޅުދޫ/އައްސޭރި، އިބްރާހީމް ސިނާނުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2601/Cv-C/2016Thaaval

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މ.އުފުރިޔާ/މާލެ، މުޙައްމަދު ޝިފާޢު އާއި، ދ.މީދޫ/އިރުމަތީގެ، ޢާމިނަތު ޝާހިދާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2525/Cv-C/2016Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ދަފްތަރު ނަންބަރު 5130 / މާލެ، އާދަމް ނަޞީރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1949/Cv-C/2015Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ދަފްތަރު ނަންބަރު 5130 / މާލެ، އާދަމް ނަޞީރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1949/Cv-C/2016Thaaval

ބެސްޓް އޮއިލް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އޯލްސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

281/Cv-C/2017Thaaval

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އިން ގ.ސިނަމާލެ 2 01-11 މުޙައްމަދު ޢަޠީފްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2531/Cv-C/2016Thaaval

ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން 45ތް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

65/Cv-C/2017Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ނޫމިނާގެ / ތ.ވިލުފުށި، ޙަސަން ނިމާޒްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1507/Cv-C/2017Thaaval

ދަފްތަރު ނަންބަރު 2874 / މާލެ، ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙަސަންގެ ފަރާތުން ލ.އިސްދޫ/ސީސައިޑް، މުޙައްމަދު ޢާރިފްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

275/Cv-C/2017Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން މއ.ސައިރިއަސް/މާލެ، އަޙްމަދު މުބާރިކްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

642/Cv-C/2017Thaaval

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އިން ބ.ކެންދޫ/ގަދަގެ، އަޙްމަދު ޖިހާދު ޢަބްދުﷲގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1168/Cv-C/2017Thaaval

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ތ.ތިމަރަފުށި/މުލީގެ، އަޙްމަދު ޙަސަން އާއި، ފާޠިމަތު ނަޖްލާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2647/Cv-C/2016Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ޅ.ހިންނަވަރު/ރޭދުވާގެ، މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1648/Cv-C/2017Thaaval