ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ ޙުކުމްތައް

މއ.މެންޝަންހައުސް/މާލެ، އާމިނަތު ޙަސަންގެ ފަރާތުން ދަފްތަރު ނަންބަރު 1766/މާލެ، އިބްރާހީމް ޢަލީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2672/Cv-C/2016Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ގ.މަސްއޮޑިގެ/މާލެ، މުޢާޒުއްދީންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

131/Cv-C/2017Thaaval

ރީޒަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި، އިންޓަރ ގްލޯބް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ފާސްޓްކޮމްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2552/Cv-C/2016Thaaval

ހެޕީނައިޓް/ކ.ހުރާ، މުޙައްމަދު ޝަފީޤުގެ ފަރާތުން ކްރޯނޮސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

181/Cv-C/2017Thaaval

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އިން ހަސްތީގެ/ސ.ހިތަދޫ، ނިޡާމް ވަޙީދު އާއި، ޖަމްނާ/ސ.ހުޅުދޫ، ޝާހިދާ އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2502/Cv-C/2016Thaaval

މއ.ރާރޮހިގެ/މާލެ، ނަޝީދާ އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން މ.ވީވަރު/މާލެ، ޖާދުﷲ ސަލީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2380/Cv-C/2016Thaaval

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އިން ބޯލްޑާސް އެންޑް ބުލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2290/Cv-C/2016Thaaval

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އިން ޕީ.އެފް.އެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

903/Cv-C/2016Thaaval

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އިން ޕިންހޯލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1837/Cv-C/2016Thaaval

މ.ގެލެކްސީ/މާލެ، މުޙައްމަދު ލިއުޝާދުގެ ފަރާތުން ޝަބުނަމީގެ/ދ.މީދޫ، ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2631/Cv-C/2016Thaaval

މއ.ތަބައްގެ/މާލެ، މުޙައްމަދު ރިޟުވާންގެ ފަރާތުން ދަފްތަރު ނަންބަރު 5378/މާލެ، ޢުމަރު ޒާހިރު ޢަބްދުއްޞަމަދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2718/Cv-C/2016Thaaval

ގޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ލަކްސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1741/Cv-C/2016Thaaval

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ހ.އަލިނަރުވިލާ/މާލެ، ޙުސައިން ޝާޙިދު އާއި، ހަވޭލި/ހއ.ހޯރަފުށި، މުޙައްމަދު ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2504/Cv-C/2016Thaaval

މިޔާމީ އެންޓަރޕްރައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ސައިން އޯ ފްރޭމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2430/Cv-C/2016Thaaval

ތުނޑި.ރަންގެ/ލ.ގަން، ޚަދީޖާ ހާފިޒާ ޙުސައިންގެ ފަރާތުން މ.ގްރީންޕީކް/މާލެ، ޢަލީ ނަސީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1893/Cv-C/2016Thaaval