ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ ޙުކުމްތައް

މއ.ޝަބާބު އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ބިން ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ބައިކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

2147/Cv-C/2016Thaaval

ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ދަފީނާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1422/Cv-C/2016Thaaval

ގއ.ނިލަންދޫ/އަމާޒް، ޝިމްހާދު ވަހީދުގެ ފަރާތުން ލަޔަން ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1458/Cv-C/2016Thaaval

ސިމްޑީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ނަޖާހް އާރޓްޕެލަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1462/Cv-C/2016Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ޅ.ހިންނަވަރު/ދެތަނޑިމާގެ، މޫސާ ޙަސަންފުޅުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

439/Cv-C/2016Thaaval

ދަފްތަރު ނަންބަރު 4849/މާލެ، މުޙައްމަދު ޙަމީދު ޙަސަންގެ ފަރާތުން ގ.ރަވި/މާލެ، ފާޠިމަތު ސަޢީދާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

764/Cv-C/2016Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން މ.މަޑުއްވަރީ/ހަވީރީނާޒް، މުޙައްމަދު އިޝާންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1040/Cv-C/2016Thaaval

މ.އަރީޖު/މާލެ، ޢަބްދުލް މުޙްސިން ޢަލީގެ ފަރާތުން ސ.ހިތަދޫ/ހައިސިންތުމާގެ، ޢަލީ މުފީދު ޙުސައިންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

767/Cv-C/2016Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ސ.ހުޅުދޫ/ނަސީމީގެ، މުޙައްމަދު މުއުމިންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1075/Cv-C/2016Thaaval

އދ.މާމިގިލި/އަޒުމް، ޢަލީ އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން ކޮރަލް ގޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1203/Cv-C/2016Thaaval

ލައިފް ސަޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ށ.މަރޮށި/ޖޭމުގެ، މުޙައްމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1341/Cv-C/2016Thaaval

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ގ.މުރަނގަމާއާގެ/މާލެ، ޙުސައިން ހަނާން އަޙްމަދު އާއި، ތ.ވިލުފުށި/ތޫމާމަންޒިލް، އަޙްމަދު މުޢީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2345/Cv-C/2016Thaaval

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހަރުމަލުގެ/ސ.ހުޅުދޫ، ޑރ. ޙުސައިން މާހިރު އިބްރާހީމް އާއި، ސާޔާ/ސ.ހިތަދޫ، އިބްރާހީމް ޒުހައިރު އާއި، މ.ވިލާދަށުގެ/މާލެ، މުޙައްމަދު މަނިކު އާއި، އެކްސްޕްރެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

637/Cv-C/2016Thaaval

މއ.މެންޝަންހައުސް/މާލެ، އާމިނަތު ޙަސަންގެ ފަރާތުން ދަފްތަރު ނަންބަރު 1766/މާލެ، އިބްރާހީމް ޢަލީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2672/Cv-C/2016Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ގ.މަސްއޮޑިގެ/މާލެ، މުޢާޒުއްދީންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

131/Cv-C/2017Thaaval