ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ ޙުކުމްތައް

ފޯޗިއުން ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ސ.ހިތަދޫ/ރަންހަނދުވަރުގެ، ޙުސައިން ޙިލްމީ އާއި، ކެނެރީޒް ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

517/Cv-C/2017Thaaval

އދ.ދަނގެތި/އަމާޒު، މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ގެފަރާތުން ތ.ތިމަރަފުށި/ދިލްބަހާރުގެ، ޢަބްދުލް މަންނާނުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1185/Cv-C/2017Thaaval

ސ.މަރަދޫފޭދޫ/ތްރީރޯޒް، ޢަބްދުﷲ މަސްޢޫދު ގެފަރާތުން ށ.ފުނަދޫ/ހިޔާ، އަޙްމަދު ފަޢުޒީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2007/Cv-C/2017Thaaval

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް (ދިވެހި ދައުލަތް) އިން ކްރިސްޓަލް ލެގޫން ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1202/Cv-C/2017Thaaval

ހެބިޓެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ޓްރެވަލް ލިންކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1821/Cv-C/2017Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ގދ.ފިޔޯރީ/ވައިޖެހޭގެ، އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1963/Cv-C/2017Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ގދ.ރަތަފަންދޫ/ހުވަދުމާގެ، ރިޟްވާން ޖައުފަރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1327/Cv-C/2017Thaaval

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ގދ.ތިނަދޫ/މީނާ، އިސްމާޢީލް ސިމާޙް އާއި، ގދ.ތިނަދޫ/ސަންގަމް، އަޙްމަދު ޖަލީލުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2236/Cv-C/2016Thaaval

ހއ.އުލިގަން/ނޫކޮކާގެ، އިބްރާހީމް ޚަލީލް އަބޫބަކުރު ގެފަރާތުން ގ.ފަހިވާގެ/މާލެ، ރަސްލާން ޢަދީލް ޖަލީލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1107/Cv-C/2017Thaaval

އޯގަނިކް ޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މ.ބިންއުނިމާގެ/މާލެ، ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަލީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1191/Cv-C/2017Thaaval

ގ.ޔޫލިއަން/މާލެ، މުޙައްމަދު ޝާހިދު ގެފަރާތުން މއ.ކޮކްނެޓްލީކް/މާލެ، ސައިފް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2292/Cv-C/2016Thaaval

ދ.މީދޫ/ޝަބްނަމީގެ، އަޙްމަދު ނަޖާޙް ގެފަރާތުން ކްރޮސްޕޯ ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2635/Cv-C/2016Thaaval

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އިން ތ.ހިރިލަންދޫ/ރަންހަދާގެ، ޙަސަން ޝިހާމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2443/Cv-C/2016Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން މއ.ސީނުމާ/މާލެ، ޢަލީ ޙުސައިން އާއި، އަޙްމަދު ޢާމިރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

927/Cv-C/2017Thaaval

މއ.ހިއުސްޓަން/މާލެ، މުޙައްމަދު އަފްޟަލް ގެފަރާތުން ގ.އަންޒާނީގެއާގެ/މާލެ، މަރްޔަމް ނާޒިމާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

712/Cv-C/2017Thaaval