ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ ޙުކުމްތައް

ދަފްތަރު ނަންބަރު 2874 / މާލެ، ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙަސަން ގެފަރާތުން ޅ.ކުރެންދޫ/ފޭރުމާގެ، ޢަބްދުލްޙަމީދު މޫސާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2433/Cv-C/2016Thaaval

ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް) އިން ސީ މޮސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

632/Cv-C/2017Thaaval

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އިން މެދުފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1217/Cv-C/2017Thaaval

ދަފްތަރު ނަންބަރު 7469 / މާލެ، ޢަބްދުﷲ ސަވާދު ގެފަރާތުން ދަފްތަރު ނަންބަރު 757 / މާލެ، ޙުސައިން ފަޔާޒްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1953/Cv-C/2016Thaaval

ގ.ދަންމަރު/މާލެ، ދާއޫދު ޔަޙްޔާ ގެފަރާތުން މ.މުލި/ޖޭމްގަސްދޮށުގެ، މުޙައްމަދު ވާފިރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2212/Cv-C/2016Thaaval

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އިން ރ.ރަސްގެތީމް/ފީރޯޒްގެ، އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2658/Cv-C/2017Thaaval

ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން) އިން އެޓޯލް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2404/Cv-C/2017Thaaval

ސީ.ޑީ.އެލް އެޗް.ބީ.ޓީ އޯޝެނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ސަނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

363/Cv-C/2017Thaaval

އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ސަނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2323/Cv-C/2017Thaaval

މ.އަސަރީޕާރލް/މާލެ، ފާޠިމަތު ސަމީރު ގެފަރާތުން މ.އަރީޖް/މާލެ، މުޙައްމަދު ނަޡީމް ޢަލީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2928/Cv-C/2017Thaaval

މިސްރާބް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ފޮޓޯ ހޮޓް މޯލްޑިވްސްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

790/Cv-C/2017Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން މއ.ކެލާގެއާގެ/މާލެ، ޢަބްދުލްޙަކީމް މުޙައްމަދު ރަޝާދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1418/Cv-C/2017Thaaval

އެކްސްޕާރޓް މޯޓޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 69-2-06 / މާލެ، އަޙްމަދު މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2370/Cv-C/2017Thaaval

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ލ.ގަން/މުކުރިމަގު. ވެލަބުލިއާގެ، މުޙައްމަދު ސުނީލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2375/Cv-C/2017Thaaval

ގ.ކޮލަމާ/މާލެ، މުޙައްމަދު ސަލީމް ގެފަރާތުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި/ކިރުދޫނިގެ، އަޙްމަދު މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2456/Cv-C/2017Thaaval