ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ ޙުކުމްތައް

ރ.މަޑުއްވަރި/ރަންވިލު، އަޙްމަދު ރިޔާޟް ގެފަރާތުން ރ.އިނގުރައިދޫ/ބޮޑުކާށިގެ، މުޙައްމަދު ޙުސައިންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

277/Cv-C/2018Thaaval

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިން އޯޝަން ބިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

362/Cv-C/2017Thaaval

ސޮނީ ހާރޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހއ.އިހަވަންދޫ/ގިނިރާހިގެ، އަޙްމަދު ޢަލީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1745/Cv-C/2017Thaaval

ސްޕޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ބޯލްޑާރސް އެންޑް ބުލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1108/Cv-C/2017Thaaval

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މ.ވިންޑްސްކްރީން/މާލެ، ޢަބްދުއްރަޝީދު އިބްރާހީމް އާއި، ސާޔިމް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

877/Cv-C/2017Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ގ.ޒަމާނީއާކުލަ/މާލެ، އިސްމާޢީލް ސާމިޙު އަޙްމަދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2801/Cv-C/2017Thaaval

ގ.ފުންފަޅު/މާލެ، އިބްރާހީމް ޝިޔާމް ގެފަރާތުން ގ.ގޮޅާގެ/މާލެ، މުޙައްމަދު ފާރިޝްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2247/Cv-C/2017Thaaval

ގ.ފުންފަޅު/މާލެ، އިބްރާހީމް ޝިޔާމް ގެފަރާތުން ގ.ގޮޅާގެ/މާލެ، މުޙައްމަދު ފާރިޝްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2247/Cv-C/2017Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ގދ.ނަޑެއްލާ/އޭސިޔާ، މުޙައްމަދު ޢަލީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1247/Cv-C/2017Thaaval

ރ.މީދޫ/އަލްފާ، އަޙްމަދު ރަޝާދު ގެފަރާތުން ކ.ދިއްފުށި/އޮނުފީނިގެ، ޝަހީމް އަޙްމަދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1160/Cv-C/2017Thaaval

ގ.ފުންފަޅު/މާލެ، އިބްރާހީމް ޝިޔާމް ގެފަރާތުން ގ.ގޮޅާގެ/މާލެ، މުޙައްމަދު ފާރިޝްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2247/Cv-C/2017Thaaval

ލިންކް ސާރވް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ޓީއެލްއެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1964/Cv-C/2017Thaaval

ބ.ފުޅަދޫ/ނިބިލިގާ، އާމިނަތު މަޢީޝާ ގެފަރާތުން ގ.އަންޒާނީގެއާގެ/މާލެ، މަރްޔަމް ނާޡިމާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1480/Cv-C/2017Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ފެހިފަރުދާގެ/ގއ.ނިލަންދޫ، އިބްރާހީމް ފަޔާޟުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

3321/Cv-C/2017Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ފެހިފަރުދާގެ/ގއ.ނިލަންދޫ، އިބްރާހީމް ފަޔާޟްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

3321/Cv-C/2017Thaaval