ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ ޙުކުމްތައް

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އިން ގުޑް ޓްރެވަލް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

108/Cv-C/2017Thaaval

ސަރފް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ރެސޮނަންސް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1019/Cv-C/2017Thaaval

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އިން ހ.ހީނާގެ/މާލެ، ޙުސައިން ޝިފާޒްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

285/Cv-C/2017Thaaval

އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓް ސަޕްލައި ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިން އޭ.އޭ.އޭ ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

641/Cv-C/2017Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ދ.މާއެނބޫދޫ/ފެހިއަލި، މުޙައްމަދު އަޙްމަދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2047/Cv-C/2017Thaaval

މ.ވައިނުޖެހޭގެ/މާލެ، މަރްޔަމް ޒުލްފާގެ ފަރާތުން ތ.ބުރުނި/ގުލްފާމްގެ، އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2572/Cv-C/2016Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ސ.ފޭދޫ/ތިބްރޯޒްމާގެ، އާމިނަތު އަނޫޝާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

862/Cv-C/2017Thaaval

މއ.ކޮކްނަޓްހައުސް/މާލެ، ޙަސަން މުޖާޙުގެ ފަރާތުން ހ.އެއްގަމުގެ/މާލެ، ގުލްފިޝާން ޝާޠިރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

597/Cv-C/2017Thaaval

މ.ދޮންފަން/މާލެ، ފާޠިމަތު އިސްމާޢީލް އާއި، ޢާއިޝަތު ޝަމީލާ ޝަމީމްގެ ފަރާތުން މއ.ކޮކްނަޓްހައުސް/މާލެ، ޙަސަން މުޖާޙުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2636/Cv-C/2016Thaaval

ސީ.ޕީ.އެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ކޮރަލްގޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1376/Cv-C/2016Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން މ. ދިލިކުރި މުޙައްމަދު ޝާކިރު ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

985/Cv-C/2016Thaaval

އެޗް. ޕީ. އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން ސަނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1906/Cv-C/2016Thaaval

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ގެ ފަރާތުން ގދ. ރަތަފަންދޫ / ހުވަދުމާގެ ރިޝްވާން ޖަޢުފަރު ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1874/Cv-C/2016Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން ހ. ފެހިފަރުވިގެ މުޙައްމަދު ރިފްޢާން ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

913/Cv-C/2017Thaaval

މއ.ޝަބާބު އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ބިން ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ބައިކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

2147/Cv-C/2016Thaaval