ދަ ސޮމާސެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން ބްލޫ މެޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

3490/Cv-C/2018Thaaval