ވަގުތީ އަމުރު

ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް) އިން މޮންޓިލިއަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ވަގުތީއަމުރު

B2-CR2/VA/2018/02Thaaval

448/Cv-C/2018

ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް) އިން މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ވަގުތީއަމުރު

B2-CR2/VA/2018/03Thaaval

446/Cv-C/2018

ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް) އިން މ.ސެސްނާ/މާލެ، މުޙައްމަދު ޢައްލާމް ލަޠީފް އާއި، ޢަބްދުއްލަޠީފް އަބޫބަކުރު އާއި، އެސް.އޯ.އެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ވަގުތީއަމުރު

B2-CR1/VA/2018/01Thaaval

449/Cv-C/2018

ގ.ކަނޑުރޯޅި / އިސްމާޢީލް ޝާފީގެ ފަރާތުން އަމީން ކޮންސްތްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް ނެރެދިނުމަށްއެދުނު ވަގުތީ އަމުރު

  • B3-CR2/VA/2018/01Thaaval

ކާސްޓްއަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މާހަލް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ވަގުތީއަމުރު

B3-CR3/VA/2018/02Thaaval

264/Cv-C/2018

ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް) އިން ހ. ސްނޫޕީ ޢަބްދުﷲ ޢާސިމް ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ވަގުތީއަމުރު

B2-CR2/VA/2018/01Thaaval

236/Cv-C/2018

ވަގުތީ އަމުރު: ގދ.ފިޔޯރީ / ރޯޒްމީޑް، މޫސާ ރަޝިދުގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 10559 / މާލެ، ޖިޒްމީނާ ޢަލީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

  • IS(HD)/VA/2017/02Thaaval
  • ޤަޟިއްޔާ: 208/ސީވީސީ-އެޗްޑީ/2017

ވަގުތީ އަމުރު: ވިލާ އެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް) ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ވަގުތީއަމުރު

B3-CR3/VA/2017/01Thaaval

479/Cv-C/2017

ދޮންކެޔޮ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ނެރުނު ވަގުތީއަމުރު

B3-CR2/VA/2017/01Thaaval

171/Cv-C/2017

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ޕީ.ޕީ.އެމް)ގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ވަގުތީއަމުރު

B4-CR2/VA/2016/10Thaaval

2515/Cv-C/2015

މއ.މުރައިދޫގެ/މާލެ، ނަޖުމާ މޫސާގެ ފަރާތުން ހ.އަޒުމް/މާލެ، ފާޠިމަތު ނަދާގެމައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަޤުތީ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ނިންމިގޮތް

  • B3-CR2,ryN/201 6/07Thaaval

2038/Cv-C/2016

މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަޤުތީ އަމުރު

  • B3-CR-2/VM/2016/01Thaaval
  • ޤަޟިއްޔާ: 2166/ސީވީސީ/2016

ހ.މާރަންދޫގެ / މާލެ، އަޙްމަދު ޞަފްވަތު ޙިލްމީގެ ފަރާތުން ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަގުތީއަމުރު

  • B3-CR2/VA/2016/03Thaaval
  • ޤަޟިއްޔާ: 2477/ސީވީސީ/2014

މއ.މުރައިދޫގެ / މާލެ، ނަޖުމާ މޫސާގެ ފަރާތުން ހ.އަޒުމް / މާލެ، ފާޠިމަތު ނަދާގެ މައްޗަށް ނެރެދިމުމަށް އެދުނު ވަގުތީ އަމުރު

  • B3-CR2/VA/2016/02Thaaval

މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް ނެރެދިމުނަށް އެދުނު ވަގުތީ އަމުރު

  • B3-CR2/VA/2016/01Thaaval