ވަގުތީ އަމުރު

ވަގުތީ އަމުރު: ވިލާ އެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް) ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ވަގުތީއަމުރު

B3-CR3/VA/2017/01Thaaval

479/Cv-C/2017

ދޮންކެޔޮ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ނެރުނު ވަގުތީއަމުރު

B3-CR2/VA/2017/01Thaaval

171/Cv-C/2017

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ޕީ.ޕީ.އެމް)ގެ ފަރާތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ވަގުތީއަމުރު

B4-CR2/VA/2016/10Thaaval

2515/Cv-C/2015

މއ.މުރައިދޫގެ/މާލެ، ނަޖުމާ މޫސާގެ ފަރާތުން ހ.އަޒުމް/މާލެ، ފާޠިމަތު ނަދާގެމައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަޤުތީ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ނިންމިގޮތް

 • B3-CR2,ryN/201 6/07Thaaval

2038/Cv-C/2016

މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަޤުތީ އަމުރު

 • B3-CR-2/VM/2016/01Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 2166/ސީވީސީ/2016

ހ.މާރަންދޫގެ / މާލެ، އަޙްމަދު ޞަފްވަތު ޙިލްމީގެ ފަރާތުން ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަގުތީއަމުރު

 • B3-CR2/VA/2016/03Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 2477/ސީވީސީ/2014

މއ.މުރައިދޫގެ / މާލެ، ނަޖުމާ މޫސާގެ ފަރާތުން ހ.އަޒުމް / މާލެ، ފާޠިމަތު ނަދާގެ މައްޗަށް ނެރެދިމުމަށް އެދުނު ވަގުތީ އަމުރު

 • B3-CR2/VA/2016/02Thaaval

މެރީޑިއަމް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް ނެރެދިމުނަށް އެދުނު ވަގުތީ އަމުރު

 • B3-CR2/VA/2016/01Thaaval

އަޙްމަދު ޝިޔާމް ގުލްޗަމްޕާގެ / ޅ.ނައިފަރު އާއި މުޙައްމަދު ޝާހިދު މޭވާގަސްދޮށުގެ / ސ. ހުޅުދޫ ގެ ފަރާތުން ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީ.ޕީ.އެމް) ގެ މައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަގުތީ އަމުރު

 • B3-CR3/VA/2016/09Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 1586/ސީވީސީ/2016

220/ސީވީސީ/2016 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން، ހ.ނީލްވިލާ / މާލެ، މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންގެ މައްޗަށާއި ހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށާއި ހަވީރުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ނެރުނު ކޯޓު އަމުރު

 • B3-CR3/CA/2016/72Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 220/ސީވީސީ/2016

އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ ހ.މީރުބަހުރުގެއާގެ އާއި ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން ގ. ކޮއްކިރި ގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން ހ. ނީލްވިލާ ގެ މައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަޤުތީ އަމުރު

 • B3-CR3/VA/2016/03Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 220/ސީވީސީ/2016

މ.އަނބުމާގެ/މާލެ އާމިނަތުދީދީގެ ފަރާތުން މ.ކަނޑުމޫނުފުށި/މާލެ މުޙައްމަދު ލަޠީފު އާއި، މ.އަނބުމާގެ އެވެކިޔާ ގޭގައި ކުއްޔަށް އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަޤުތީ އަމުރު

 • B5-CR-2/VA/2016/01Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 245/ސީވީސީ/2016

އޯޝަން ލޮޖިސްޓިކް އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން ޑީ. ސެޑީނޯ ("އެމް. ވީ ކެނަންގާ" ޕެނަމާގެ ދިދަ ޖަހާފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 12-43398 ގެ މާލިމީ) ގެ މައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަގުތީ އަމުރު

 • B3-CR3/VA/2015/02Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 1148/ސީވީސީ/2015

މ. ކުޑަނެވިގެ ނާސިރާ މުޙައްމަދުދީދީ ގެ ފަރާތުން މ. ކުޑަނެވިގެ އަޖުވާދު މުޙައްމަދުދީދީ ގެ މައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަގުތީ އަމުރު

 • B3-CR1/VN/2015/1Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 294/ސީވީސީ/2015

ގދ. ތިނަދޫ / މެންގޯޓްރީ މުޙައްމަދު ޢަލީ ގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (ދިވެހި ދައުލަތް) ގެ މައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވގުތީ އަމުރު

 • B-CR-7/VA/2015/03Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 348/ސީވީސީ/2015