ކޯޓު އަމުރު

ކޯޓު އަމުރު: ސިވިލް ކޯޓު އިން ވ.ރާހި/މާލެ، މުޙައްމަދު ބާޤިރު އާއި، ކ.ކާށިދޫ/ހަނދުވަރީގެ، ޒީނިޔާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު އާއި، އެޓޯލް ޕެރަޑައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ނެރުނު ކޯޓު އަމުރު

1146/Cv-C/2017

 • އަމުރު ވިދާޅުވުމަށް Thaaval

ކޯޓު އަމުރު: ސިވިލް ކޯޓު އިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ނެރުނު ކޯޓު އަމުރު

1058/Cv-C/2017

 • އަމުރު ވިދާޅުވުމަށް Thaaval

ކޯޓު އަމުރު: ސިވިލް ކޯޓު އިން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އާއި، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އާއި، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އާއި، ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހައި މުއައްސަސާ ތަކުގެ މައްޗަށް ނެރުނު ކޯޓު އަމުރު

 • އަމުރު ވިދާޅުވުމަށް Thaaval

ހަވީރު ނޫހާގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ވިދާޅުވިކަމަށް މީޑިއާގައި ލިޔެވޭ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ ސިވިލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރު

 • އަމުރު ވިދާޅުވުމަށް Thaaval

މއ.ހީރާހަނދުވަރު އެވެކިވެ 1316.66 އަކަފޫޓުގެ ބިން ވިއްކުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

2120/Cv-C/2015Thaaval

ކޯޓު އަމުރު: ސިވިލް ކޯޓު އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ މައްޗަށް ނެރުނު ކޯޓު އަމުރު

 • B1-CR 2/CA/2015/14Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 1854/ސީވީސީ/2015

ކޯޓު އަމުރު: ސިވިލް ކޯޓު އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ މައްޗަށް ނެރުނު ކޯޓު އަމުރު

 • B1-CR 2/CA/2015/13Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 1854/ސީވީސީ/2015

ސަރުމަދު ސާރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ކޯޓުއަމުރު

 • B-CR-6/CA/2014/47Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 1057/ސީވީސީ/2013

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ވ.އާއަލި/މާލެ މުޙައްމަދު ޙަނީފްގެ މައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ކޯޓު އަމުރު

 • B-CR-4/CA/2014/15Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 2083/ސީވީސީ/2013

ސިވިލް ކޯޓު އިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ މައްޗަށް ނެރުނު ކޯޓު އަމުރު

 • B-CR-7/CA/2014/02Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 1598/ސީވީސީ/2013

ބްލޫ ލެގޫން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް(ދިވެހި ދައުލަތް)ގެ މައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ކޯޓު އަމުރު

 • B-CR-1/CA/2013/171Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 2083/ސީވީސީ/2013

މއ. ކުރެދިވަރުގެއާގެ ގުލޭފާ މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ނެރުނު ކޯޓު އަމުރު

 • B-CR-4/2012/1043Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ:2113/ސީވީސީ/2011

ސިވިލް ކޯޓު ގެފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ނެރުނު ކޯޓު އަމުރު

 • B-CR-1/2012/932Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 753/ސީވީސީ/2012

މއ.ސަބްނަމްވިލާ/މާލެ އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް އާއި މއ.ފްރީޕާރކް/މާލެ މުޙައްމަދު ޢާމިރުގެ ފަރާތުން މއ.ސަބްނަމްވިލާ/މާލެ އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް އާއި މއ.ފްރީޕާރކް/މާލެ މުޙައްމަދު ޢާމިރުގެ މައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ކޯޓު އަމުރު

 • B-CR-8/2012/743Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 1216/ސީވީސީ/2012