އިޖުރާއީ ނިންމުން

ވިމް ކޮމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ޕާފޯމެންސް ބިލްޑާރސް ޑިވްލޮޕާސް ކޯޕަރޭޝަންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައާގުޅޭ އިޖުރާއިން ނިންމުން

 • B5-CR-2/IN/2016/01Thaaval

ހ.މައުވީ/މާލެ، އާމިނަތު ފަޚްރިއްޔާގެ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމިގޮތް

 • B3-CR2/IN/2016/008Thaaval

1621/Cv-C/2016

ހ.ހަނަފަސް / މާލެ، އިބްރާހީމް ޙަމީދުގެފަރާތުން ހ.ޕޮއިންޓްވިލާ / މާލެ، ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައިގައި އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމިގޮތް

 • B3-CR2/IN/2015/01Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 2485/ސީވީސީ/2014

އއ. ބޮޑުފުޅަދޫ / އާބާދުއައްސޭރި އަޙްމަދު ޖަލީލް ގެ ފަރާތުން ބ. ދަރަވަންދޫ / ރިޔާޒް އަޙްމަދު ލަޠީފް ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ގޮތުން ނިންމި ގޮތް

 • B-CR-8Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 2254/ސީވީސީ/2014

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އިން ޓްރާންސް އޯޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި، މ.ސެވެރިން/މާލެ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް އާއި، މުޙައްމަދު ފަޒްލީން އާއި، ގ.ކާކީގެ/މާލެ އަޙްމަދު ފަރިހީން އާއި، އާމިނަތު ފަރީނާ އާއި، ހ.ޒުރިގެ/މާލެ ފަޒްނާ ޝާކިރު އާއި، މ.މޫރިތިގެ/މާލެ މަރިޔަމް ފަލާޙްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމިގޮތް

 • B-CR-9/IN/2014/15Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 1801/ސީވީސީ/2011

ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމިގޮތް

 • B-CR-1/IN/2014/09Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 1658/ސީވީސީ/2014

ގ.ނޫމަރާވިލާ/މާލެ ޖަމީލާ އިބްރާހީމްދީދީގެ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމިގޮތް

 • B-CR-6/IN/2014/11Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 81/ސީވީސީ/2010

ހ.މިރިހި/މާލެ ޙުސައިން ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ގ.ބޮޑުގާދޮށުގެ/މާލެ ޙަސަން ޢަފީފް އާއި، މ.މަތިދޫ/މާލެ މޫސާ ޙަސަންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމިގޮތް

 • B-CR-6/IN/2014/10Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 1383/ސީވީސީ/2014

މއ.ސައިނާހިޔާ/މާލެ އިބްރާހީމް ޔޫސުފްގެ ފަރާތުން ސ.މަރަދޫފޭދޫ/ފެހިވިލާގެ މޫސާ ޙުސައިން އާއި، ސ.ހިތަދޫ/ނާޒުކީގެ އިބްރާހީމް ޒަރީރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމިގޮތް

 • B-CR-9/IN/2014/14Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 31/ސީވީސީ/2012

ކެޓަރޕިލަރ ފައިނޭންޝަލް ސަރވިސަސް އޭޝިޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މ.ގުލްހަޒާރުގެ/މާލެ މޫސާ މަނިކުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމިގޮތް

 • B-CR-7/IN/2014/12Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 717/ސީވީސީ/2014

ދިވެހި ދައުލަތް(އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް) އިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމިގޮތް

 • B-CR-6/IN/2014/09Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 1690/ސީވީސީ/2013

ގދ.މަޑަވެލި/ދިނަށަ މުޙައްމަދު ޒިޔާދުގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމިގޮތް

 • B-CR-7/IN/2014/11Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 1068/ސީވީސީ/2014

ޅ.ނައިފަރު/ހެޕީބީޗް މުޙައްމަދު ނިހާމްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމިގޮތް

 • B-CR-9/IN/2014/13Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 1641/ސީވީސީ/2014

މޯލްޑިވްސް އެއާރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިން މއ.ބަންދު/މާލެ އިބްރާހިމް ސަލީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ ގޮތުން ނިންމިގޮތް

 • B-CR-9/VN/2014/11Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 2070/ސީވީސީ/2012

ސ.ހުޅުދޫ/ކާމިނީޕޫލްގެ ޙަސަން ޝާޙްގެ ފަރާތުން ސ.ހުޅުދޫ/ޕާމްގުރޯވް އަޙްމަދު ޝާޛްލީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމިގޮތް

 • B-CR-9/IN/2014/11Thaaval
 • ޤަޟިއްޔާ: 994/ސީވީސީ/2014