ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމާމެދު ނިންމިގޮތް

މ.ވެލިދޫގެ/މާލެ، މުޙައްމަދު ނަޢީމް ގެފަރާތުން މ.މާލިމީގެ/މާލެ، ޚަދީޖާ ޙަސަންގެމައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަޤުތީ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ނިންމިގޮތް

3406/Cv-C/2017Thaaval

އާރް.އެމް.އެލް.ލެޝަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އައިރިސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެމައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަޤުތީ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ނިންމިގޮތް

2401/Cv-C/2017Thaaval

ކާޓިއުންސް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ (ދިވެހި ދައުލަތް)ގެމައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަޤުތީ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ނިންމިގޮތް

2085/Cv-C/2017Thaaval

މއ.ކޮކޯގެ/މާލެ، ޙަސަން ޙަލީމްގެ ފަރާތުން ވ.ބީޗްވިއު/މާލެ، ޢާއިޝަތު ރިޝްމީގެމައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަޤުތީ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ނިންމިގޮތް

894/Cv-C/2017Thaaval

ހ.ބުގަސް/މާލެ، ޙަސަންފުޅުގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ)ގެމައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަޤުތީ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ނިންމިގޮތް

2724/Cv-C/2016Thaaval

ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމާމެދު ނިންމިގޮތް: ޔޮޓް ޓްއާރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތް ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް) ގެ މައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަޤުތީ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ނިންމިގޮތް

2730/Cv-C/2016Thaaval

މއ.ކޯހެރަ/މާލެ، އަޙްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ(ދައުލަތް)ގެމައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަޤުތީ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ނިންމިގޮތް

2086/Cv-C/2016Thaaval

ޔޮޓް ޓްއާރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް(ދިވެހި ދައުލަތް)ގެމައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަޤުތީ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ނިންމިގޮތް

2093/Cv-C/2016Thaaval

ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މައްޗަށާއި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންގެ މައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަގުތީއަމުރާމެދު ކޯޓުން ނިންމޮގޮތް

  • ޤަޟިއްޔާ: 1693/ސީވީސީ/2016Thaaval

ލ. ގާދޫ / އުފާ ރަޢޫފް އާދަމް ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ ގެ މައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަގުތީ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ނިންމިގޮތް

  • ޤަޟިއްޔާ: 2123/ސީވީސީ/2015Thaaval

ގ. ޗާންދަނީމާގެ އިސްމާޢީލް ޝުޖާޢު ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ (ދައުލަތް) ގެ މައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަގުތީ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ނިންމިގޮތް

  • ޤަޟިއްޔާ: 1942/ސީވީސީ/2015Thaaval

މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން (ދައުލަތް) ގެ މައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަގުތީ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ނިންމިގޮތް

  • ޤަޟިއްޔާ: 1600/ސީވީސީ/2013Thaaval

މ.އެއްދުއްފަރުގެ / މާލެ، އިބްރާހީމް މަނިކުގެ ފަރާތުން ވ.ކުދިމާވާދީ / މާލެ، މުޙައްމަދު ސަޢީދުގެ މައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަގުތީ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ނިންމިގޮތް

  • ޤަޟިއްޔާ: 1857/ސީވީސީ/2015Thaaval

ގދ. ގައްދޫ / ފިނިހިޔާގެ / އިބްރާހީމް ރިޔާޟް ގެ ފަރާތުން ގ. އިޒްމީރު އަބްދުﷲ ޞާދިޤް ގެ މައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަގުތީ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ނިންމިގޮތް

  • ޤަޟިއްޔާ: 1314/ސީވީސީ/2015Thaaval

މާލޭ ހައިޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ގެ މައްޗަށް ނެރެދިނުމަށް އެދުނު ވަގުތީ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ނިންމިގޮތް

  • ޤަޟިއްޔާ: 878/ސީވީސީ/2015Thaaval