މައްސަލައިގެ ބާވަތްތައް ދެނެގަނެ، ކެޓެގަރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ ކުރިއްދާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމުން، ހުރިހާ ބާވަތްތައް މި ޕޭޖުން ފެނިވަޑައި ނުގަތުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.