ދަޢުވާފޯމްގެ ޖަވާބު

ބ.ހިތަދޫ/ހިޔާވަހި ޙަސަން ޙުސައިންގެ ފަރާތުން، ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުގެ ޖަވާބު

  • ޤަޟިއްޔާ: 1231/ސީވީސީ/2012Thaaval

ދިވެހި ޤައުމީ ޕާޓީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ، ޕީޕަލްސް އެލައެންސް އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ދައުވާ ފޯމުގެ ޖަވާބު

  • ތާރީޚް: 05/10/2010Thaaval

ފ.ފީއަލި/ރޭވާވިލާ މުޙައްމަދު ފަރީދު އާއި މ.ބަޑިކުޅިމާގެ/މާލެ އަނަސް ޢަބްދުއްސައްތާރު ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ދައުވާ ފޯމުގެ ޖަވާބު

  • ތާރީޚް: 28/09/2010Thaaval