ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް: ޓިމްބަރ ހައުސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

2017/Cv-C/2015Thaaval

 • ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް: މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މއ.ހަނީސަކްލް-1 އެވެ. ކިޔާ ގޯތީގެ ބިން ޢައްޔަންކުރުމުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 • ޤަޟިއްޔާ: 225/ސީވީސީ/2012Thaaval

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތް (ޑިޕާޓް މަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން)ގެ މައަޗަށް ދައުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 • ޤަޟިއްޔާ: 2158/ސީވީސީ/2011Thaaval

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި އުފެއްދެން ނެތްކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގެ ރިޕޯރޓް

 • ޤަޟިއްޔާ: 1731/ސީވީސީ/2010Thaaval

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ އިން ގަނޑިޔާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައަޗަށް ދައުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 • ޤަޟިއްޔާ: 797/ސީވީސީ/2010Thaaval

ސ.ފޭދޫ/އެވަރެސްޓް ޢިމާދު ޞާލިޙްގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ)ގެ މައަޗަށް ދައުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 • ޤަޟިއްޔާ: 1539/ސީވީސީ/2010Thaaval

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް: މއ. ޗަންޕާމާގެ މުޙައްމަދު މޫސާ ގެ ފަރާތުން އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

1357/Cv-C/2011Thaaval

ހ.ޑޮނީގޯލް/މާލެ މުޙައްމަދު ޝަފީޤް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯރޓް

 • ޤަޟިއްޔާ: 541/ސީވީސީ/2010Thaaval

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯރޓް

 • ޤަޟިއްޔާ: 267/ސީވީސީ/2010Thaaval

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި/ކްރިސްޓަލް އިބްރާހީމް ފަރުހޫދު މޫސާ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

 • ޤަޟިއްޔާ: 1031/ސީވީސީ/2010Thaaval

ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

 • ޤަޟިއްޔާ: 1209/ސީވީސީ/2010Thaaval

ގ.ވަރަޕެލަސް/މާލެ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ޏ.ފުވައްމުލައް/ދަނޑިމަގު.މުބާހުމަންޒިލް އިބްރާހީމް ޢަލީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

 • ޤަޟިއްޔާ: 753/ސީވީސީ/2010Thaaval

ކެނދިކުޅުދޫ/ކެނދިކޮޅު ނޫތަރި ޢަބްދުއްޞަމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ގ.ފްލާވަރ ސްވީޓް/މާލެ ޢަބްދުﷲ ރަޝާދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

 • ޤަޟިއްޔާ: 1070/ސީވީސީ/2010Thaaval

ވިއު ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މއ.އަމީނީވިލާ/މާލެ ނަދީމް މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

 • ޤަޟިއްޔާ: 459/ސީވީސީ/2010Thaaval

މ.ކަކޮޅަސް/މާލެ ޔޫސުފް ޢަބްދުﷲ، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

 • ޤަޟިއްޔާ: 776/ސީވީސީ/2010Thaaval