ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް: ގ. ކަނޑުރޯޅި އިސްމާޢީލް ޝާފީ ގެ ފަރާތުން އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

160/Cv-C/2018Thaaval

 • ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް: ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާޢިދަކުން ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޚްތިޞާސްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް: ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ހ.ބިންމަތީއާގެ/މާލެ، އިސްމާޢީލް އާދަމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

2339/Cv-C/2017Thaaval

 • ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް: ޙުކުމް ތަންފީޛް ކުރުން

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް: ހައިޑްއަވެއިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން 100 ޕަރސެންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

1350/Cv-C/2017Thaaval

 • ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް: ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުން

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް: ލެޝަރ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ސްކޭވޯލާ ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

530/Cv-C/2017Thaaval

 • ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް: ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުން

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އިން ވައިޖެހޭގެ/ފ.ނިލަންދޫ، މުޙައްމަދު ރިޝާންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

1483/Cv-C/2017Thaaval

 • ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް: ޙުކުމް ތަންފީޛް ކުރުން

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް: ޕްރިމިއަމް ގޭސް އޮއިލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ވައިލެޓްމާގެ/ދ.ކުޑަހުވަދޫ، އިބްރާހީމް ފައުޒީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

1451/Cv-C/2017Thaaval

 • ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް: ޙުކުމް ތަންފީޛް ކުރުން

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް: މާދަޑު.ވަލިމަގު/ޏ.ފުވައްމުލައް، ފާޠިމަތު ޢަޒީރާ ގެފަރާތުން ރެއިންބޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

66/Cv-C-HD/2016Thaaval

 • ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް: ހުކުމް ތަންފީޛު ކުރުން

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް: ދަފްތަރު ނަންބަރު 5757 / މާލެ، މަރްޔަމް ޝާދިޔާ ގެފަރާތުން ރެއިންބޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

65/Cv-C-HD/2016Thaaval

 • ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް: ހުކުމް ތަންފީޛު ކުރުން

ދަފްތަރު ނަންބަރު 3141 / މާލެ، ޢާއިޝަތު ވަޙީދާގެ ފަރާތުން ހ.ފްރީވިންޑްއާގެ / މާލެ، މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 • ޤަޟިއްޔާ: 2047/ސީވީސީ/2015Thaaval

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް: ހެވީފޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

534/Cv-C/2015Thaaval

 • ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް: ޓިމްބަރ ހައުސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

2017/Cv-C/2015Thaaval

 • ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް: މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް: ގަލްފް ކްރާފްޓް ސަރވިސް ސެންޓަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މ.ވިންޑްސްކްރީން/މާލެ، ޢަބްދުއްރަޝީދު އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

1772/Cv-C/2013Thaaval

 • ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

މއ.ހަނީސަކްލް-1 އެވެ. ކިޔާ ގޯތީގެ ބިން ޢައްޔަންކުރުމުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 • ޤަޟިއްޔާ: 225/ސީވީސީ/2012Thaaval

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތް (ޑިޕާޓް މަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން)ގެ މައަޗަށް ދައުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 • ޤަޟިއްޔާ: 2158/ސީވީސީ/2011Thaaval

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި އުފެއްދެން ނެތްކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގެ ރިޕޯރޓް

 • ޤަޟިއްޔާ: 1731/ސީވީސީ/2010Thaaval