ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ގ. ޒަމާނީ ގުލްޝަން، އާމިނަތު ނާދިރާގެ ފަރާތުން ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

2437/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން އެޓޯލް އިންވެސްޓްމެންޓް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

1268/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ދަފްތަރު ނަންބަރު 5378 / މާލެ، ޢުމަރު ޒާހިރު ޢަބްދުއްޞަމަދުގެ ފަރާތުން މއ.ފްރެންޒީ / މާލެ، ޢަލީ މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

388/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މ.ރުއްކަރަ/މާލެ، މުޙައްމަދު ޢުމަރުމަނިކުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

70/Cv-C-HD/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން 45ތް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

65/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ގ. ކުޑަފަރުގެ، ފާޠިމަތު ރުޚްސާނާއަށް ހުޅުމާލެއިން ފްލެޓެއް ވިއްކުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

101/Cv-C-HD/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މ. އާސްތާނާ، އަޙްމަދު ނަވީން ޙުސައިންއަށް ހުޅުމާލެއިން ގޯއްޗެއް ވިއްކުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

94/Cv-C-HD/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މއ. ޕޮލާރިސް، ފާޠިމަތު މުޙައްމަދުމަނިކުއަށް ހުޅުމާލެއިން ގޯއްޗެއް ވިއްކުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

85/Cv-C-HD/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ސ. މީދޫ/ ދުވޭދާރުގެ، އިބްރާހީމްދީދީއަށް ހުޅުމާލެއިން ފްލެޓެއް ވިއްކުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

79/Cv-C-HD/2016Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މ. އަރިކާ، ޢަބްދުލްޙަލީމް ތަޢުފީޤުއަށް ހުޅުމާލެއިން ގޯއްޗެއް ވިއްކުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

76/Cv-C-HD/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މ. ޕިންކްނައިޓް، މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްއަށް ހުޅުމާލެއިން ގޯއްޗެއް ވިއްކުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

73/Cv-C-HD/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ގ. ސަންތަރާގެ، ވިއާމް އަޙްމަދުއަށް ހުޅުމާލެއިން ގޯއްޗެއް ވިއްކުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

71/Cv-C-HD/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ގ. މުށިވެލި، ޙުސައިން ޢިރުފާންއަށް ހުޅުމާލެއިން ގޯއްޗެއް ވިއްކުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

68/Cv-C-HD/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މ. އުނިޔަ، ޤާސިމް މުޙައްމަދުފުޅަށް ހުޅުމާލެއިން ގޯއްޗެއް ގަތުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

40/Cv-C-HD/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ދަފްތަރު ނަންބަރު 4431 / މާލެ، ޢަބްދުﷲ ޢާދިލްގެ ފަރާތުން މއ.ސައިރިއަސް / މާލެ، އަޙްމަދު މުބާރިކްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

642/Cv-C/2017Thaaval