ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ޢަބްދުލްޢަލީމް ގ. އުފުރިޔާ ގެ މައްޗަށް ކޯޓުންބޭރުގައި ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ މައްސަލަތައް ކޯޓުން އިސްނަގައިގެން ބެލުމަށް ކަނޑައެޅި ޤަރާރުގެ ދަށުން ބެލި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

1085/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: މ.ވާދީރޯސް/މާލެ، މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީގެ ފަރާތުން މަލީޝާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

2341/Cv-C/2016Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހަރުމަލުގެ/ސ.ހުޅުދޫ، ޑރ. ޙުސައިން މާހިރު އިބްރާހީމް އާއި، ސާޔާ/ސ.ހިތަދޫ، އިބްރާހީމް ޒުހައިރު އާއި، މ.ވިލާދަށުގެ/މާލެ، މުޙައްމަދު މަނިކު އާއި، އެކްސްޕްރެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

637/Cv-C/2016Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: މ.ވާދީރޯސް/މާލެ، މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީގެ ފަރާތުން ހ.ހަބަރުގެ/މާލެ، ޝައުކަތު އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

656/Cv-C/2016Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ފުނަމާގެ/ދ.މީދޫ، ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޢަބްދުއްރަޙީމްގެ ފަރާތުން ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8787/މާލެ، ޙުސައިން ޢާމިރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

2202/Cv-C/2016Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ނެލިވަރު/ރ.ކަނދޮޅުދޫ، އަޙްމަދު ވަޙީދުގެ ފަރާތުން މެރިން ޑިސައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

251/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: މ.ރީޒަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ފާސްޓްކޮމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

2552/Cv-C/2016Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: މ.އަރީޖް/މާލެ، މުޙައްމަދު ފައުޒީގެ ފަރާތުން މ.ފެހިފުނަ/މާލެ، ޢަލީ އިބްރާހީމްމަނިކުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

34/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ޔުނިވަރސަލް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އެޓޯލް ހައިޑްއަވޭ ހޮލިޑޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

1371/Cv-C/2016Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: މޫވިންގ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ދިވެހި ދައުލަތް (ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް)ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

926/Cv-C/2016Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ޖީ.އެކްސް އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އަހްމެޓް އައިޑެނީޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

2347/Cv-C/2016Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ގ.ކުޑަފަރުގެ/މާލެ، އަޙްމަދު ނަޞީރުގެ ފަރާތުން ގ.ވިލާ/މާލެ، އަޙްމަދު ނަޞީރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

780/Cv-C/2016Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓ.ލޓޑ އިން މ.އޮޕިންސަން/މާލެ، އައިމިނަތު ނާޒުލީ އާއި، އައިޝަތު އަޒްލިފާ އާއި، މަރިޔަމް ނަޝީދާ ޢަލީ އާއި، ނާޒިމާ ޢަލީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

1954/Cv-C/2016Thaaval

ޙުލާޞާ ރިޕޯޓް: ދ. ކުޑަހުވަދޫ / ޝާހިލް ސިއްތި ގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ (ދިވެހި ދައުލަތް) ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޙުލާޞާ ރިޕޯޓް

357/Cv-C/2016Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: މ.ނިގާޓާ/މާލެ، ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ ފަރާތުން މ.އެލްސިއޯން/މާލެ، ޙަސަން މަނިކުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

2544/Cv-C/2016Thaaval