ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ.އަލަކާ ސިންގް ގެފަރާތުން ސްވިޒަލޭންޑްގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ ކްރިސްޓޯފް ޕީޓަރ ނިކޯލް ގްރޯހްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

1580/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހ. ސަމަންވިލާ / މާލެ ސަޢީދު ޔޫސުފްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ (ދިވެހި ދަޢުލަތް) ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

3413/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

1496/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ތުނޑި. ފެއަރީގާރޑެން/ލ.ގަން، ޢަލީ ޝިހާމް ގެފަރާތުން ތޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

1824/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ގޯލްޑް ލިންކް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

1797/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ޔުނިވާސަލް ޓްރެވަލް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އޭރޯ ގްލޯބަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

548/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: އޮސްމޯސިސް އޭޝިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މާޔާފުށި ރިސޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

1080/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: އިކުއިޕް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ސަން ސްޕޯޓިންގ ހޮލިޑޭޒް ލިމިޓެޑް އާއި، ޕާމް ބީޗް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

2560/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މއ.ރޮކްސްޑޭލް/މާލެ، އާމިނަތު ނުޒުލާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

2963/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހެއިންޒް އެފްރިކާ އެންޑް މިޑްލް އީސްޓް އެފް.ޒެޑް.އީ އިން އެޑޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

675/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ޑެއިޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މާރކެޓިއާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

1288/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހ.ވޭވަރ/މާލެ، މޫސާ ޤާސިމް ގެފަރާތުން ވިކްޓްރީހައުސް/ލ.މާވަށް، އިސްމާޢީލް ރަފީޢުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

691/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: އިސްމާޢީލް ވަޙީދު ވޯރކްޝޮޕް އިން ގ.ކާކީގެ/މާލެ، އަޙްމަދު ފަރިހީން އާއި، އާމިނަތު ފަރީނާ އާއި، މ.ސަވަރިން/މާލެ، މުޙައްމަދު ފަޒްލީން އާއި، ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް އާއި، ހ.ޒުރިގެ/މާލެ، ފަޒްނާ ޝާކިރު އާއި، މ.މޫރިތިގެ/މާލެ، މަރްޔަމް ފަލާޙާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

1765/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހަރީ އެންޑް ކޯ (29/4 އީ މަދޫރާއި ބައިޕާސްރޯޑް، ޓުޓިކޮރިން 628006 / އިންޑިއާ) އިން އެމް.އާރު.އެސް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

1762/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ޑެއިޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް)ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

2168/Cv-C/2017Thaaval