ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: މާރިސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މ.މެސާ/މާލެ، ޒާހިދާ އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

2310/Cv-C/2016Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: އާރް.ބީ.އާރް.އެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން މަހޮގަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

2359/Cv-C/2016Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: އިމާރޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މއ.ނިރޮޅުގެ/މާލެ، ޤުރައިޝަތު ސާމާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

1379/Cv-C/2016Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ ޕވޓ ލޓޑ ގެ ފަރާތުން މުއިރީ ޕވޓ ލޓޑ ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

2420/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ސ.ހިތަދޫ/އަރާއިރު، ޝާހިދު ރަޝީދުގެ ފަރާތުން މ.ނާޒް/މާލެ، އަޙްމަދު ޞަފްވާން އާއި، އާމިނަތު ސަތުނާ އާއި، މަރްޔަމް ޒާހިރާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

1646/Cv-C/2016Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ލިންކްސް-އައި އިންކޯޕަރޭޓެޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

2114/Cv-C/2016Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓް ސަޕްލައި ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިން އޭ.އޭ.އޭ ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

641/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: މ.ވައިނުޖެހޭގެ/މާލެ، މަރްޔަމް ޒުލްފާގެ ފަރާތުން ގުލްފާމްގެ/ތ.ބުރުނު، އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

2572/Cv-C/2016Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: މއ.ކޮކްނަޓްހައުސް/މާލެ، ޙަސަން މުޖާޙުގެ ފަރާތުން ހ.އެއްގަމުގެ/މާލެ، ގުލްފިޝާން ޝާޠިރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

597/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: އައިލެންޑް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ (ދިވެހި ދައުލަތް)ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

64/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: މއ.ޝާދީވިލާ/މާލެ، މަޢުރޫފް ޢާމިރުގެ ފަރާތުން ސ.ފޭދޫ/ބޮންތި، ޝަޒްބާން ފަހުމީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

1550/Cv-C/2016Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: މ.ދޮންފަން/މާލެ، ފާޠިމަތު އިސްމާޢީލް އާއި، ޢާއިޝަތު ޝާމިލާ ޝަމީމްގެ ފަރާތުން މއ.ކޮކްނަޓްހައުސް/މާލެ، ޙަސަން މުޖާޙުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

2636/Cv-C/2016Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ގްރޫޕް އެކްސް ގްރެޕިކްސް އެންޑް ޑިޒައިން އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ރެސޮނެންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

2352/Cv-C/2016Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: އަތަމާ މެރިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް)ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

2383/Cv-C/2016Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ރަންކުރި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ނޮދަން ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

981/Cv-C/2016Thaaval