ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މ.ލޯކަށި/މާލެ، އަޙްމަދު ބޫލާޤުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

581/Cv-C/2018Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ހ.ވީސަންގެ/މާލެ، ޙުސައިން ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

578/Cv-C/2018Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މއ.ޑެނިޔުބު/މާލެ، އަޙްމަދު ސާމިޙްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

577/Cv-C/2018Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ހ.ނީޓް/މާލެ، އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަހީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

571/Cv-C/2018Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ހ.ދަރާރު/މާލެ، ފާޠިމަތު ޝެހެނާޒްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

570/Cv-C/2018Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މ.ބޮނޑިމާގެ/މާލެ، އިބްރާހީމް ރަޝާދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

569/Cv-C/2018Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ހ.ހިލްޓަން/މާލެ، ޢާއިޝަތު މާހިރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

350/Cv-C/2018Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ) އިން މ.ނަރުގިސްމާގެ/މާލެ، ނަޒްދާ ޢަލީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

558/Cv-C/2018Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ނެލުން/ގދ.ފިޔޯރީ، މުޙައްމަދު މުޚްތާރު ގެފަރާތުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

1595/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 051/މާލެ، އަޙްމަދު ސިނާންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

357/Cv-C/2018Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މ.ރޯޝަނީމަންޒިލް/މާލެ، ފާޠިމަތު ރަޝީދާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

356/Cv-C/2018Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ގ.ޖެލީފިޝް/މާލެ، ޒުނައިރާ ޙަސަންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

352/Cv-C/2018Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ހ.ފައިންޕާރކް/މާލެ، ޢަބްދުﷲ އަޝްރަފްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

351/Cv-C/2018Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ހ.ލައިޓްލައިން/މާލެ، ޢާޡިމް ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

3126/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ) އިން ގ.އޯލްޕެރިސްގެ/މާލެ، ޢަލީ ނިޝާމް އާއި، ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް އާއި، ޒުލްފާ އާއި، ދީފުރަމްގެ/ރ.މާކުރަތު، ޢާއިޝަތު ނިޝާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

560/Cv-C/2018Thaaval