ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ފޯޗިއުން ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ކެނެރީފް ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި، ސ.ހިތަދޫ/ރަންހަނދުވަރުގެ، ޙުސައިން ޙިލްމީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

517/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ދަފްތަރު ނަންބަރު 999/މާލެ، އަޙްމަދު ލުޠުފީ ގެފަރާތުން ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8684/މާލެ، އިބްރާހީމް ފިރާޤުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

969/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ސޮނީ ހާޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މއ.ދަނަސް/މާލެ، ނިހާދު މުޙައްމަދު ޢަލީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

1594/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާސާ ރިޕޯޓު: ހ.ތުވަރު / މާލެ، ޢާއިޝަތު އަޙްމަދު ޝަކޫރު، ޢަލީ ޢާޠިފް، އާމިނަތު އަސްރާރު، ފާޠިމަތު މައިމޫނާ އަދި ޙައްވާ މުޙައްމަދު ޤާސިމްގެ ފަރާތުން ޅ.ހިންނަވަރު / ރެސްޓްހައުސް، ޝިފާ އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

564/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: މއ.މުރައިދޫގެ/މާލެ، ނަޖުމާ މޫސާ ގެފަރާތުން ހ.އަޒުމް/މާލެ، ފާޠިމަތު ނަދާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

2038/Cv-C/2016Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ފިއުލް އެކްސްޕްރެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ތްރީ އެރޯ ޕާޓްނާސްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

40/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ރަހުމަތުލްވާދީ/ހއ.ހޯރަފުށި، ފާޠިމަތު ޖަމްޝީދާ ގެފަރާތުން މ.ދިލާވަރުވިލާ/މާލެ، ޢަލީމަނިކުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

1022/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: މ. ތްރީއޭވިލާ ޙުސައިން ޝިޔާމް ގެ ފަރާތުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (އެޗް.ޑީ.ސީ) ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

11/Cv-C-HD/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: މ. ތްރީއޭވިލާ އިބްރާހީމް ޖިހާދު ގެ ފަރާތުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (އެޗް.ޑީ.ސީ) ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

10/Cv-C-HD/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: މ. ތްރީއޭވިލާ މޫސާ ޝިޔާމް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ގެ ފަރާތުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (އެޗް.ޑީ.ސީ) ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

08/Cv-C-HD/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ސ. މަރަދޫފޭދޫ / އަލަނާސިގެ، ޝަމްސުލްމުނާ ގެ ފަރާތުން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (އެޗް.ޑީ.ސީ) ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

07/Cv-C-HD/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: އައިޓެކް ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މ.ގްރީންޕީކް/މާލެ، އިބްރާހީމް ނަސީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

2632/Cv-C/2016Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހ.ހަނދުވަރުދޭގެ/މާލެ، ޢަލީ ނާޒް ގެފަރާތުން ހ.ދޫހިމެރިގެ/މާލެ، އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

1600/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ފިއުލް އެކްސްޕްރެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އަލްފާ/ރ.މީދޫ، އަޙްމަދު ރަޝާދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

518/Cv-C/2017Thaaval

ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު ބީ-3-7 ސީ / މާލެ، އަޙްމަދު ޚަލީލްގެ ފަރާތުން މ.މާފަންނުއާގެ/މާލެ، ފާޠިމަތު ފަރީދު އާއި، ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ)ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

678/Cv-C/2017Thaaval