ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: އިމާރޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މއ.ނިރޮޅުގެ/މާލެ، ޤުރައިޝަތު ސާމާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

1379/Cv-C/2016Thaaval