ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހ.މަލާގާ/މާލެ، ޙަސަންފުޅުގެ ފަރާތުން ބުލާޝަންމާގެ/ވ.ފުލިދޫ، އަޙްމަދު ވަޙީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

219/Cv-C/2017Thaaval