ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ.އަލަކާ ސިންގް ގެފަރާތުން ސްވިޒަލޭންޑްގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ ކްރިސްޓޯފް ޕީޓަރ ނިކޯލް ގްރޯހްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

1580/Cv-C/2017Thaaval