ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ) އިން މއ.ރޭވަން/މާލެ، މަރްޔަމް އިސްމާޢީލް އާއި، މއ.ފަތޮޅު/މާލެ، ސަކީނާ މުޙައްމަދު އާއި، މއ.ފަތޮޅު/މާލެ، އިބްރާހީމް މޫސާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

131/Cv-C/2018Thaaval