ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ގ.ފްލާވަރގެ/މާލެ، އާމިނަތު ސަމީޙާ ގެފަރާތުން މއ.މީރު/މާލެ، ސަމީރު އަޙްމަދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

1269/Cv-C/2017Thaaval