ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން މ.ރޯޝަނީމަންޒިލް/މާލެ، ފާޠިމަތު ރަޝީދާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

356/Cv-C/2018Thaaval