ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 051/މާލެ، އަޙްމަދު ސިނާންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

357/Cv-C/2018Thaaval