ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ) އިން މ.ނަރުގިސްމާގެ/މާލެ، ނަޒްދާ ޢަލީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

558/Cv-C/2018Thaaval