ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް: ނެލުން/ގދ.ފިޔޯރީ، މުޙައްމަދު މުޚްތާރު ގެފަރާތުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް

1595/Cv-C/2017Thaaval