ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް (ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަން)

  • Cv-C-HD-09

ޘާބިތު ދަރަނި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް (ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަން)

  • Cv-C-HD-08

އިދާރީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް (ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަން)

  • Cv-C-HD-07

އަބުރާބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް (ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަން)

  • Cv-C-HD-06

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް (ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަން)

  • Cv-C-HD-05

ގޯތި ބައިކުރުން / ޢައްޔަންކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ ފޯމް (ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަން)

  • Cv-C-HD-04

ބިމާއި ޢިމާރާތް ވިއްކުމުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ ފޯމް (ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަން)

  • Cv-C-HD-03

މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ކުދި އަދި އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ ފޯމް (ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަން)

  • Cv-C-HD-02

މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ބޮޑެތި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް (ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަން)

  • Cv-C-HD-01

ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ

ސިވިލް ކޯޓަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ ހެނދުނު 8.00 އިން މެންދުރު 12.00 އާއި ދެމެދުއެވެ.

ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތައް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޭޝްކާޑުތަކުން ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ