ޑިވިޜަން

ޑިވިޜަން ކޯޑު

ފޯމު ނަންބަރު

ފޯމު

މުދަލާ ފައިސާއާބެހޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނަށް

B2

B2-01

މުދަލާ ފައިސާއާބެހޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފޯމު

މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ކުދި މައްސަލަތަކާއި އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަން

B3

B3-01

މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ކުދި މައްސަލަތަކާއި އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް

B3-02

ގޯތި ބައިކުރުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

B3-03

ބިމާ ޢިމާރާތް ވިއްކާ ފޯމު

B3-04

އަބުރާބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން

 

B3-05

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަން

B4

B4-01

އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

އަދި ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމާބެހޭ ޑިވިޜަން

B5

B5-01

އަދި ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމާބެހޭ ޑިވިޜަނަށް ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

B5-02

ސާބިތު ދަރަނީގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

ވިޔަފާރިއާބެހޭ ބަޔަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއާއި މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް

  • Cv-C-008

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

SJ1

ސާބިތު ދަރަނީގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

B5-02

ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމާބެހޭ ޑިވިޜަނަށް ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

B5-01

އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

B4-01

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

B3-05

އަބުރާބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން

B3-04

ބިމާ ޢިމާރާތް ވިއްކާ ފޯމު

B3-03

ގޯތި ބައިކުރުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

B3-02

މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ކުދި މައްސަލަތަކާއި އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް

B3-01

މުދަލާ ފައިސާއާބެހޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފޯމު

B2-01

ސިވިލް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނުމަށް އެދޭ ފޯމު

  • Cv-C-026

މައްސަލަތަކުގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ފޯމް

  • Cv-C-024

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

  • Cv-C-023