ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަންތަކުގެ ތަފްޞީލް.

B1-CR 1

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 490 3006
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

--------------------------------------------------------------------

B1-CR 2

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު މޫސާ
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 435 3006
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

--------------------------------------------------------------------

B1-CR 3

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛު ފަރުހާދު ރަޝީދު
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 492 3006
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

--------------------------------------------------------------------

B2-CR 1

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ނަޞީރު
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 427 3006
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

--------------------------------------------------------------------

B2-CR 2

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛު ޙާތިފް ޙިލްމީ
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 437 3006
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

--------------------------------------------------------------------

B3-CR 1

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލް އުސްތާޛު ޙުސައިން މަޒީދު
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 420 3006
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

--------------------------------------------------------------------

B3-CR 2

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްނާޞިރު ޝަފީޤް:
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 413 3006
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

--------------------------------------------------------------------

B3-CR 3

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޙަލީމް
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 422 3006
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް:عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

--------------------------------------------------------------------

B4-CR 1

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 473 3006
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

--------------------------------------------------------------------

B4-CR 2

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޢަބްދުﷲ
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 436 3006
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

--------------------------------------------------------------------

B5-CR 1

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 498 3006
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

--------------------------------------------------------------------

B5-CR 2

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ފަޙީމް އިބްރާހީމް
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 496 3006
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

B5-CR 3

 • މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީ: އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދު
 • ސެކްޝަންގެ ފޯން: 428 3006
 • ސެކްޝަންގެ އީމެއިލް: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.