1. މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނުން ބަލާ ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައް: މިޑިވިޜަނުން ބަލާނީ 1,000,000/-ރ. (އެއްމިލިއަންރުފިޔާ) އަށްވުރެގިނަ، ފައިސާއާބެހޭ މައްސަލަތަކާ އަގުގެ ގޮތުން އެފަދަ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު މުދަލާބެހޭ އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތަކެވެ.
  1. އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ
  2. އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލާއި، މަދަނީ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދިނުން
  3. މެޑިކަލް ނެގްލިޖަންސް
  4. ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނު
  5. ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނު
  6. ހަޔަރ ޕާޗޭސް / ފައިނޭންސް ލީސިންގ މައްސަލަ
  7. އިންޝުއަރެންސާބެހޭ މައްސަލަ
  8. ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ މައްސަލަ
  9. ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ޙައްޤު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
  10. ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާޢިދަކުން ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ
 2. މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ކުދި މައްސަލަތަކާއި އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނުން ބަލާ ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައް: މިޑިވިޜަނުން ބަލާނީ 1,000,000/-ރ. (އެއްމިލިއަންރުފިޔާ) އަށްވުރެމަދު، ފައިސާއާބެހޭ މައްސަލަތަކާ އަގުގެ ގޮތުން އެފަދަ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަދު މުދަލާބެހޭ އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތަކެވެ.
  1. ބެލުންޝަރުޠު ފުރިހަމަވިކަން ސާބިތުކުރުން
  2. ބެލުންޝަރުޠުކުރި ގޮތާއި ޚިލާފުވިކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުން
  3. ވަޤުފުކުރުން
  4. ހަޖުރުކުރުން
  5. ބިން ވިއްކުން
  6. ބިން ބައިކުރުން
  7. ބިން އައްޔަންކުރުން
  8. ބިން އެއްކުރުން
  9. ޢިމާރާތްތަކުގެ ފަންގިފިލާތައް އައްޔަންކުރުން
  10. ޢިމާރާތްތަކުގެ ފަންގިފިލާތައް ބައިކުރުން
  11. ޢިމާރާތްތަކުގެ ފަންގިފިލާތައް އެއްކުރުން
  12. ލާޖެއްސުން
  13. ބިން ބަދަލުކުރުން
  14. މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން
  15. މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުން
  16. ބިންނުހިމެނޭ އެއްމެދުމުދާ ބައިކުރުން
  17. ބިން ނުހިމެނޭ އެއްމެދު މުދާ އައްޔަންކުރުން.
  18. އިންވަކިކޮށް ނުދިނުމާއި ކަންމުޑިއަޅައި ނުދިނުމުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
  19. ގޯތިގެދޮރުން މީހުންނާއި މުދާ ނެރުން
  20. އަހުލިއްޔަތު ނުލިބޭ މީހުން ހިމެނޭ މުދާ ރަހުނު ކުރުން
  21. އެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
  22. އަބުރާ ބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން
  23. އިހުމާލުވެފައިވާކަން ސާބިތުކުރުން
  24. އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުން
  25. ރަހުނު ހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ
  26. ރަހުނު ނުހިމެނޭ ލޯނުގެ މައްސަލަ
  27. ކްރެޑިޓް ކާޑާއި ބެހޭ މައްސަލަ
  28. ހަޔަރޕާޗޭސް / ފައިނޭންސް ލީސިން މައްސަލަ
  29. އިންޝުއަރެންސްއާއި ބެހޭ މައްސަލަ
  30. ކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ ޝަޚްސިއްޔަތު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން
  31. ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން ޙައްޤު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
  32. ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ
  33. ބިމާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާއިބެހޭ މައްސަލަ
  34. މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
  35. ހޮވައިގެން ގެނެވޭ ތަކެއްޗާއި ބެހޭ މައްސަލަ
  36. ރުއްގަހަށް ބަދަލުދިނުން
  37. ތުރާފިލުވުން
  38. ޗެކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
  39. އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުން
  40. މެޑިކަލް ނެގްލިޖަންސް
  41. ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާޢިދަކުން ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ އިޚްތިޞާސްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ
 3. އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނުން ބަލާ ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް: މިޑިވިޜަނުން ބަލާނީ ދައުލަތް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން އިދާރާއެއް ހިމެނޭ، އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ ތަކާއި އިދާރީ ކޮންޓްރެކްޓްތަކާއި އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާއިބެހޭ މައްސަލަތަކެވެ. އެގޮތުން އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަ އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނުން ބަލާނެއެވެ.
  1. އިދާރީ ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ދަޢުވާ
  2. އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ ދަޢުވާ
  3. ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ހިމެނޭ އިދާރީ ޠަބީޢަތުގެ ދަޢުވާ
 4. ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމާއި ބެހޭ ޑިވިޜަނުން ބަލާ ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތައް: މިޑިވިޜަނުން ބަލާނީ އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތަކެވެ.
  1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓާއި އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ނުވަތަ ޙުކުމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަދަނީ ބައިތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް
  2. ސިވިލް ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް
  3. ސާބިތު ދަރަނީގެ މައްސަލަތައް (ސާބިތު ދަރަންޏަކީ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ޚަލާޞްކުރަން ހުންނަ ދަރަނިތަކެވެ.)
  4. އެހެނިހެން ތަންފީޛުގެ މައްސަލަތައް