ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްމަހު ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 8.00 އިން 15.00 އަށް އަދި ރަމަޟާންމަހު ހެނދުނު 10.00 އިން 14.00 އާއި ދެމެދު ކޯޓު ހުޅުވިފައި ހުންނާނެއެވެ.

ސެކްޝަންފޯނު ނަންބަރ
އިސްޤާޟީ ބިއުރޯ 415 3006
ރަޖިސްޓްރާރ 469 3006
އިދާރީ ސެކްޝަން 446 3006
ގްރައުންޑް ފްލޯރ ކައުންޓަރ 1 (ފައިސާ ބަލައިގަތުން) 440 3006
ގްރައުންޑް ފްލޯރ ކައުންޓަރ 2،3
(ސިޓީ ބަލައިގަތުން / މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން)
480 3006
ގްރައުންޑް ފްލޯރ ކައުންޓަރ 5 (ދަޢުވާފޯމު ބަލައިގަތުން) 484 3006
ސެކަންޑް ފްލޯރ ކައުންޓަރ (ތަންފީޒް އަދި ޑިސްޕިއުޓްއާ ގުޅޭ) 477 3006
ތާރޑް ފްލޯރ ކައުންޓަރ 1 411 3006
ތާރޑް ފްލޯރ ކައުންޓަރ 2 412 3006
ފައިސާއާބެހޭ ސެކްޝަން 440 3006
ރިޕޯޓު ދޫކުރާ ސެކްޝަން 439 3006
އޭ3އޭ (އަގުކުރާ) ސެކްޝަން 471 3006
ސްޓޮކް އެންޑް ޕްރޮކިއުމަންޓް 468 3006
ރަށުކޯޓުތަކާބެހޭ ސެކްޝަން 418 3006
އެގްރީމެންޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން 483 3006
އައި.ޓީ ސެކްޝަން 448 3006
ރިކޯޑްސް ސެކްޝަން 443 3006
ރިކޯޑްސް ސެކްޝަން 424 3006

 

ޝަރުޢީ ސެކްޝަންތައްފޯނު ނަންބަރ
B1-CR-1 490 3006
B1-CR-2 435 3006
B1-CR-3 492 3006
B2-CR-1 427 3006
B2-CR-2 437 3006
B3-CR-1 420 3006
B3-CR-2 413 3006
B3-CR-3 422 3006
B4-CR-1 473 3006
B4-CR-2 436 3006
B5-CR-1 498 3006
B5-CR-2 496 3006
B5-CR-3 428 3006

 

ސިޓީ އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަލީ އަށް

ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ

ސިވިލް ކޯޓަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ ހެނދުނު 8.00 އިން މެންދުރު 12.00 އާއި ދެމެދުއެވެ.

ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތައް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޭޝްކާޑުތަކުން ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ

ޚިދުމަތްދޭ ކައުންޓަރުތައް

  • ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރ
  • ސިވިލް ކޯޓުގެ މައި ކައުންޓަރ، ފައިސާ ބަލައިގަތުން، ދަރަނި ރިކޯޑު ސާފުކުރުން، ދަޢުވާފޯމް ބަލައިގަތުން، ރިޕޯޓު ދޫކުރުން

  • ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގުގެ ސެކަންޑު ފްލޯ
  • އެގްރީމެންޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން، ތަންފީޛު ޑިވިޝަން، ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލޫޝަން ޑިވިޝަން، އަގުކުރާ ސެކްޝަން، ސްޓޮކް އަދި ޕްރޮކިއުމެންޓް ސެކްޝަން، އައިޓީ ސެކްޝަން

  • ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގުގެ ތާރޑް ފްލޯ
  • ރަށު ކޯޓު ތަކާބެހޭ ސެކްޝަން، ފައިސާއާ ބެހޭ ކުދިމައްސަލަތައް އަދި އަވަސްނިޔާ ގެ ޑިވިޝަން، ފައިސާއާބެހޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޝަން، އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޝަން ، އެޗް.އާރު އަދި އިދާރީ ސެކްޝަން، އިސްޤާޟީ ބިއުރޯ