އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

ދެންނެވުން: "ގްރާންޑެއްޒާ" ކިޔާ ސަފާރީ ބޯޓް ވިއްކާލުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން އާއި ގުޅޫ

 • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އިޢުލާން: "ގްރާންޑެއްޒާ" ކިޔާ ސަފާރީ ބޯޓް ވިއްކާލުން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އިޢުލާން: "ގްރާންޑެއްޒާ" ކިޔާ ސަފާރީ ބޯޓް ވިއްކާލުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އިޢުލާން: "ގްރާންޑެއްޒާ" ކިޔާ ސަފާރީ ބޯޓް ވިއްކާލުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނު ބާޠިލްކުރުން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އިޢުލާން: "ގްރާންޑެއްޒާ" ކިޔާ ސަފާރީ ބޯޓް ވިއްކާލުން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އިޢުލާން: މ. ޗާންދަނީމަގު 14 ނަންބަރު ފިހާރަ އެވެކިޔާ ބާންޑާރަ ބިމާއި އެބިމުގައިވާ އިމާރާތާއި ވިޔަފާރި މުދާ ނީލާން ކިޔުން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އިޢުލާން: މ. ޗާންދަނީމަގު 14 ނަންބަރު ފިހާރަ އެވެކިޔާ ބާންޑާރަ ބިމާއި އެބިމުގައިވާ އިމާރާތާއި ވިޔަފާރި މުދާ ނީލާން ކިޔުމާބެހޭ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އިޢުލާން: މ.ޗާންދަނީމަގު 14 ނަންބަރު ފިހާރަ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ބިމާއި އެބިމުގައިވާ ޢިމާރާތާއި ވިޔަފާރި މުދާ ނީލަން ކިޔުން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އިޢުލާން: "ގްރާންޑެއްޒާ" ކިޔާ ސަފާރީ ބޯޓް ވިއްކާލުން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އިޢުލާން: "އާޝާ ޓެކްސްޓައިލް" ކިޔާ ފިހާރައިގައިހުރި މުދާ ވިއްކާލުން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އިޢުލާން: "އާޝާ ޓެކްސްޓައިލް" ކިޔާ ފިހާރައިގައިހުރި މުދާ ވިއްކާލުން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އިޢުލާން: "އާޝާ ޓެކްސްޓައިލް" ކިޔާ ފިހާރައިގައިހުރި މުދާ ވިއްކާލުން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އިޢުލާން: "އާޝާ ޓެކްސްޓައިލް" ކިޔާ ފިހާރައިގައިހުރި މުދާ ވިއްކާލުން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އިޢުލާން: މަރާމާތުކުރުން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިއަދު (ބުދަ ދުވަހު) ކުރި ވިއްސާރައިގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފުރާޅުން ޝަރީޢަތްކުރާ މާލަމްތަކަށާއި ސެކްޝަންތަކަށް ފެން ފައިބައި...

 • ޕީ.ޑީ.އެފް ވިދާޅުވުމަށްThaaval