އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

އިޢުލާން: "ގްރާންޑެއްޒާ" ކިޔާ ސަފާރީ ބޯޓު ވިއްކާލުން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އިޢުލާން: "ގްރާންޑެއްޒާ" ކިޔާ ސަފާރީ ބޯޓު ވިއްކާލުން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިޢުނާފަށް ފޮނުވުމުގެ މުއްދަތުގެ ހަމަވެފައިނުވާ މައްސަލަތަކުގެ އިސްތިޢުނާފު ފޯމުތައް ރަސްމީގަޑިގައި އާއި، ނުރަސްމީ ގަޑިތަކުގައިވެސް ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ.

 • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ނަންބަރު 2016/372 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ސިޓީ ފަދަތަކެތި ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ކައުންޓަރު ތަކުން ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ނަންބަރު 2016/372 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެސިޓީ ފަދަތަކެތި ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ކައުންޓަރު ތަކުން ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭން

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އިޢުލާނު ނަންބަރު 2015/741: މިކޯޓުގެ ބޭނުމަށް ކާރެއް ގަތުމާގުޅޭ

 • އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށްThaaval
 • ނަންބަރު 2015/741 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އިޢުލާނު ނަންބަރު 2015/691: މިކޯޓުގެ ބޭނުމަށް ކާރެއް ގަތުމާގުޅޭ

 • އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށްThaaval
 • ނަންބަރު 2015/691 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ނަންބަރު 2014/999 އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމާގުޅޭ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސަމާލުކަމަށް

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓުގެ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރ ޝާއިއުކޮށްފި

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ބިލް ތަޞްދީޤް ކުރުމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި މިއަދުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ޝަރީޢަތްތަކާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ފަސްކޮށްފި

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަޢުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ދަޢުވާކުރާ އަދި އެމުއައްސަސާއަކަށް ދަޢުވާލިބޭ މައްސަލަތަކުގައި، އެމުއައްސަސާ މިކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި، އެމުއައްސަސާގެ މެންބަރުން ފާސްކުރާ ޤަރާރެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޤާނޫނީ ވަކީލުން ބަދަލުގައި ޙާޟިރުވުމާއިބެހޭ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނާއިބު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއިގުޅިގެން ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ އަދި ދައުލަތުން ދައުވާލިބޭ ހުރިހާ މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުންތައް މެދުކަނޑާލާފައި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިކޯޓަށް މައްސަލަތަކުގައި ހާޟިރުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ބަދަލުގައި ހާޟިރުވާ ފަރާތް ތަކަށް މައްސަލަތަކުގައި އެއްގަޑި އަކަށް ދެސެކްޝަނަށް ކިޔާފައިވާނަމަ އެކަން މައްސަލަ އޮންނަސެކްޝަނަކަށް 1 ގަޑިއިރު ކުރިން އެންގުމަށް އަންގައިފި

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval