މިއަދު (ބުދަ ދުވަހު) ކުރި ވިއްސާރައިގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފުރާޅުން ޝަރީޢަތްކުރާ މާލަމްތަކަށާއި ސެކްޝަންތަކަށް ފެން ފައިބައި...

  • ޕީ.ޑީ.އެފް ވިދާޅުވުމަށްThaaval