އިޢުލާން: މ. ޗާންދަނީމަގު 14 ނަންބަރު ފިހާރަ އެވެކިޔާ ބާންޑާރަ ބިމާއި އެބިމުގައިވާ އިމާރާތާއި ވިޔަފާރި މުދާ ނީލާން ކިޔުން

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval