ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް

  • ސުންގަޑި: 2018 އޭޕްރީލް 05 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެ 14:45 ގެ ކުރިން
  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 2018/01/18 ގެ 14:45 ގެ ކުރިން
  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް

  • ސުންގަޑި: 2017/12/17 ގެ 14:45 ގެ ކުރިން
  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

  • ސުންގަޑި: 16 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:45 ގެ ކުރިން
  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ޑްރައިވަރ

  • ސުންގަޑި: 15 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:45 ގެ ކުރިން
  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval