ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ކޯޓު މާސްޓަރ، އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް

  • ސުންގަޑި: 2017/07/09 ގެ 14:30 ގެ ކުރިން
  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ޑްރައިވަރ

  • ސުންގަޑި: 2017/04/06 ގެ 14:45 ގެ ކުރިން
  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރަރ، އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ، ކޯޓު މާސްޓަރ، ރިސެޕްޝަނިސްޓް

  • ސުންގަޑި: 2017/02/28 ގެ 14:30 ގެ ކުރިން
  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

  • ސުންގަޑި: 2016/08/16 ގެ 14:00 ގެ ކުރިން
  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރަރ، އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ، ޑްރައިވަރ

  • ސުންގަޑި: 2016/08/04 ގެ 14:00 ގެ ކުރިން
  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval